Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Świadczeniodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej!

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu
 • osobie upoważnionej przez pacjenta
 • uprawnionym lub upoważnionym organom.

Formy udostępniania

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po     wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Nowe stawki obowiązują zawsze od następnego miesiąca po publikacji, tj. od trzeciego miesiąca kwartału.  Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.


Odpłatność za dokumentację medyczną.

 Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

1 strona wyciągu lub odpisu

1 strona kopii

wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,002
przeciętnego wynagrodzenia

IV kwartał 2015

4066,95 zł

0,80 zł

0,80 zł

8,00 zł

 


Informujemy, że kserokopię dokumentacji medycznej wydajemy na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Kserokopia wykonywana jest na koszt zainteresowanego.

Można ją odebrać:

 • Osobiście, za okazaniem dowodu osobistego po dokonaniu wpłaty w Rejestracji Ogólnej Przychodni - parter

      Wpłaty można dokonać:
    - bezpośrednio w Rejestracji Ogólnej Przychodni - parter
    - na konto BGŻ S.A. Oddz. Gdańsk – Nr konta 02 2030 0045 1110 0000 0137 7760     

 • Informacja na temat dokumentacji medycznej można uzyskać w godzinach 8:00 do 14:00 pod numerem telefony 58 309 82 44                    

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych zasad jej udostępniania (Dz. U. Nr 88 poz. 966).
Komunikat NFZ  z dnia 05-09-2006 w sprawie wysokości odpłatności za udostępnianie dokumentacji medycznej – informacja dla świadczeniobiorców i świadczeniodawców (Dz. U. Nr 143.poz.1032).
 • DZIENNIK USTAW Z 2003 R. NR 124 POZ. 1151

 • DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 71 POZ. 654

Ponadto informujemy, że udostępniamy dokumentację medyczną pacjentów Zakładom Ubezpieczeniowym.


Do pobrania:  

Wystąpienie o przekazanie kserokopii dokumentacji medycznej można złożyć osobiście w Rejestracji Ogólnej lub pisemnie na adres SP ZOZ MSW w Gdańsku.  Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie zakładu ubezpieczeń, adres jego siedziby, a także numer NIP
 • podstawę prawną upoważniającą do otrzymania informacji
 • zakres informacji:
  • leczenie szpitalne - kiedy, na jakim oddziale
  • leczenie ambulatoryjne – jaka poradnia
 • informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych o osobie, w szczególności:
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL
 • kserokopię pisemnej zgody osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy, poświadczoną za zgodność z oryginałem.

(…)
§ 5. Wysokość opłat za udzielenie informacji o stanie zdrowia osoby określają wspólnie zakład ubezpieczeń oraz podmiot, obowiązany do przekazania informacji, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez ten podmiot niezbędnych do wytworzenia, przekształcenia i udzielenia informacji.